Gedragsregels SurvivAlkmaar

Binnen onze vereniging zijn alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar. Goede afspraken over gedrag geven duidelijkheid over de omgangsvormen die we verwachten van onze leden. Die afspraken gelden voor iedereen die actief is binnen de vereniging. Denk daarbij aan (jeugd)leden, trainers, bestuurders, ouders/verzorgers, meehelpende familie of andere vrijwilligers.

Wat betreft afspraken kunnen we gedragsregels en omgangsregels onderscheiden. Zie voor de omgangsregels het volgende hoofdstuk.

We hebben ervoor gekozen de gedragsregels van het NOC*NSF één op één over te nemen. Omdat we aangesloten zijn bij de Survivalrunbond Nederland zijn ze voor leden bindend van aard. Ze zijn dus afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden worden dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Er zijn aparte gedragsregels opgesteld voor bestuurders en functionarissen en trainers/coaches en sporters. Door vrijwilligers – die niet lid zijn van SurvivAlkmaar – te vragen zich te onderwerpen aan het tuchtrecht zijn deze gedragsregels ook voor hun bindend van aard.   

Iedereen kan een melder van zijn het overtreden van gedragsregels: sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden.

Het melden van een overtreding van de gedragsregels is een formeel proces, net zoals een klachtenprocedure. Je mag daarbij alle onderwerpen die vallen onder grensoverschrijdend of ongewenst gedrag bespreken. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie en misbruik, discriminatie, pesten, uitsluiting, intimidatie en machtsmisbruik. 

Je kunt een melding maken bij de vertrouwenspersoon van SurvivAlkmaar, een bestuurslid of de Survivalrunbond Nederland. Er zijn ook andere opties. Zie hiervoor de website van het Centrum veilige sport Nederland.

Het bestuur is VERPLICHT om vermoedens van seksuele intimidatie of misbruik te melden bij de Survivalrunbond Nederland of het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Trainers zijn verplicht het te melden bij het bestuur. Alle leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat betekent dat we niet wegkijken, elke melding serieus nemen en elke melding opvolgen.

In het geval van seksuele intimidatie zal het bestuur de meldcode grensoverschrijdend gedrag (uitwerking meldplicht seksuele intimidatie) in de sport volgen. De meldcode is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en de bestuurder/ directie van sportbonden te ondersteunen bij een dergelijk incident.

Het op papier zetten van gedragsregels (en omgangsregels) is niet voldoende. Er actief kennis van nemen, erover praten en de gedragsregels samen naleven en handhaven is waar het uiteindelijk over gaat. Daarom is het belangrijk dat iedereen binnen onze vereniging op de hoogte is dat we gedragsregels (en omgangs- en huisregels) hebben en de kennis neemt van de inhoud. Aan het begin van een lidmaatschap ontvangt ieder nieuw lid of de ouder/verzorger bij de welkomstmail een digitaal exemplaar van de gedragsregels (en omgangs- en huisregels) van SurvivAlkmaar. De gedragsregels (en omgangs- en huisregels) zijn daarnaast ook te vinden op de website van SurvivAlkmaar.